Close

ದೇವದರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ 25 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಊಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-65/2017-18/980 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 2 ಪರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-166/2017-18/988 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
3 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2018-19/3305 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 04 ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-56/2017-18/177 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಜಾಗಿರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ರೇಕಲಮರಡಿ, ಕ್ಯಾದಿಗೇರಿ, ಮಲ್ಲದೇವರಗುಡ್ಡ, ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ, ಜುಟ್ಟಮರಡಿ, ನಾಗೋಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-57/2017-18/179 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಮಾತಪಳ್ಳಿ, ಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-58/2017-18/180 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಕರಡೋಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-59/2017-18/181 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಪರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-166/2017-18/310 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಹೇಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-9/2018-19/311 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020,
5 ಹಿರೇಬೂದೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21/2019-20/1106 ದಿನಾಂಕ:29-09-2021, ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/1107 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಪಿಲಕಲ್, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2018-19/1108 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/1110 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021 6