Close

ರಾಯಚೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 Ashkihal 2 Chandrabanda
3 Chikkahanagi_and_kavital 4 Ganamuru
5 Kalmala 6 Katlatakur
7 Masarakal 8 Rampur
9 Hunasihalhud