Close

ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ 2 ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ
3 ಬುದ್ನಿ ಬಿ.ಕೆ 4 ಲೋಕಾಪೂರ
5 ಆಲಗೂರ ಬಿ.ಕೆ 6 ಬದ್ನೂರ
7.1 ಚಿಕ್ಕೂರ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ 1_68 7.2 ಚಿಕ್ಕೂರ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ 69_115
7.3 ಚಿಕ್ಕೂರ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ 116_161 8 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ
9 ಮುಧೋಳ