Close

Bagalakote Flood Photos

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. (5)
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. (4)
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. (3)
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. (2)
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತುರು ಹಾಗೂ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. (1)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. (6)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. (5)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. (4)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. (3)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (9)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath RO Nandagoan and other distrixts (10)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (11)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (12)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (13)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (14)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (15)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. (1)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ,ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. (2)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (8)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (7)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (6)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (5)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (4)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (3)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (2)
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts
Vist of DC sir and In Charge secretary Tushar Girinath ro Nandagoan and other distrixts (1)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (7)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (6)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (5)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (4)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (3)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (2)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (1)
Hipparagi Grama Tq. Jamkhandi Anna Santarpane
Hipparagi Grama Tq. Jamkhandi Anna Santarpane (4)
Hipparagi Grama Tq. Jamkhandi Anna Santarpane
Hipparagi Grama Tq. Jamkhandi Anna Santarpane (3)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (8)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (9)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (10)
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village
rescue 7 peoples and cattles in chikapadsalagi village (11)
Emergency Ward Kulahalli Grama
Emergency Medical Ward Kulahalli Grama (2)
Fodder distribution at Hire padasalagi
Fodder distribution at Hire padasalagi (1)
Fodder distribution at Hire padasalagi
Fodder distribution at Hire padasalagi (2)
Fodder distribution at Hire padasalagi
Fodder distribution at Hire padasalagi (3)
Ganji kendra at Todala bagi RC centre
Ganji kendra at Todala bagi RC centre (1)
Ganji kendra at Todala bagi RC centre
Ganji kendra at Todala bagi RC centre (2)
Hipparagi Grama Tq. Jamkhandi Anna Santarpane
Hipparagi Grama Tq. Jamkhandi Anna Santarpane (1)
Hipparagi Grama Tq. Jamkhandi Anna Santarpane
Hipparagi Grama Tq. Jamkhandi Anna Santarpane (2)
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift (5)
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift (4)
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift (3)
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift (2)
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift
Dc sir visit to Korlakoppa village and requesting villagers shift (1)