ಮುಚ್ಚಿ

25 ರಡಿ ಕಾಲವಕಾಶ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
1 ಬಾಗಲಕೋಟ
2 ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ
3 ಬಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಎ. ಬಾಗಲಕೋಟ
4 ಮುಧೋಳ
5 ರಾಯಚೂರ
6 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 
6 ಬದಾಮಿ
7 ಹುನಗುಂದ