ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಚಿತ್ರ ವಿವರಗಳು
ಶ್ರೀ. ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ

ಶ್ರೀ. ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ