ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪುಸಿಆರ್-11/2017-18/590 ದಿನಾಂಕ:26-06-2018 2 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪುಸಿಆರ್-08/2018-19/848 ದಿನಾಂಕ:25-11-2018
3 ಅಸ್ಕಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-19/2017-18/975 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 4 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-42/2018-19/1028 ದಿನಾಂಕ:27-12-2018
5 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಕಂಇ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-61/2017-18 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017 6 ನಿವಾಳಖೇಡ ಸಂ: ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-36/2017-18/96 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017
7 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಆಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ&ಪುಪು/ಸಿಆರ್-69/2018-19/958 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019 8 ಪಡಗಾನೂರ, ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ-ಹಿಟ್ಟಳ್ಳಿ,ತಿಳಗೊಳ,ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ,ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-12/18-19/1801, 27/19-20/1809,67/19-20/1811,89/2018-19/1812 ದಿನಾಂಕ:10-02-2020
9 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-32/2017-18/3279 ದಿನಾಂಕ:14-05-2020 & ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-89/2019-20/3339 ದಿನಾಂಕ:28-05-2020 10 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-2017-18/3367 ದಿನಾಂಕ:10-06-2020
11 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-91/2018-19/97 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020 12 ಚಾಂದಕವಟೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-22/2020-21/400 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020
13 ಇಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-97/2019-20/854 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 & ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-79/2019-20/855 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020 14 ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-76/2019-20/1091 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
15 ಹಡಗಿನಾಳ, ಕಣ್ಣಗುಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-31/2020-21/102 ದಿನಾಂಕ:23-04-2021 16