ಮುಚ್ಚಿ

ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಯರಝರ್ವಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ/ಸಿಆರ್- /2016-17/214 ದಿನಾಂಕ:24-07-2017