ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆ, ಬೀದರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(1) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕರಣ 19(2)ರ ಅನ್ವಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
    2020  
1 ಬೇಲೂರಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/19/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 68-24 ದಿನಾಂಕ:26-03-2020 2 ಬಗದಲ, ಬಾವಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-08 ದಿನಾಂಕ:04-06-2020
3 ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಆಲಿಯಂಬರ, ರಾಜನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/08/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-28 ದಿನಾಂಕ:18-06-2020 4 ನಾಯನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-15 ದಿನಾಂಕ:03-09-2020
5 ಮನ್ನಾಏಖೆಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/20/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 12-23 ದಿನಾಂಕ:01-10-2020 6 ಚಳಕಾಪುರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/30/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-13 ದಿನಾಂಕ:03-12-2020
7 ರೇಕುಳಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 10-18 ದಿನಾಂಕ:03-12-2020    
    2021  
1 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-25 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 2 ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2016-17 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-12 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021
3 ಯರನಳ್ಳಿ(ಪಿ), ಯರನಳ್ಳಿ(ಡಿ), ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಆಲಿಯಂಬರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/16/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-10 ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 4 ಚಿಟ್ಟಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/29/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-00 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021
5 ಹುಚಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/15/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-00 ದಿನಾಂಕ:20-03-2021 6 ಅಮೀರಾಬಾದ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/18/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 05-24 ದಿನಾಂಕ:25-03-2021
7 ಬಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/74/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 07-13 ದಿನಾಂಕ:25-03-2021 8 ತಾಳಮಡಗಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 20-26 ದಿನಾಂಕ:07-04-2021
9 ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/13/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 09-34 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021 10 ನೆಲ್ಢಾಡ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-32 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021
11 ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2017-18 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-02 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021 12 ರಂಜೋಳಖೇಣಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2015-16 ಕ್ಷೇತ್ರ 424.15 ಚ.ಮೀ. ದಿನಾಂಕ:03-12-2021
13 ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದವಾಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 17-20 ದಿನಾಂಕ:03-12-2021 14 ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದವಾಡಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/28/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-32. ದಿನಾಂಕ:03-12-2021
    2022  
1 ಚಳಕಾಪೂರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/05/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 36-11 ದಿನಾಂಕ:20-01-2022 2 ಚಿಟ್ಟಾ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/27/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 06-04 ದಿನಾಂಕ:20-01-2022
3 ಮಾಸಿಮಾಡು ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/26/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 19-01 ದಿನಾಂಕ:24-01-2022 4 ಡಾವರಗಾಂವ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/12/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 03-33 ದಿನಾಂಕ:21-04-2022
5 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/14/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 18-20 ದಿನಾಂಕ:25-05-2022 6 ಯರನಳ್ಳಿ(ಡಿ)_ಸಿದ್ದಾಪೂರ_ಅಲಿಯಂಬರ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/11/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 04-27 ದಿನಾಂಕ:25-05-2022
7 ಗುತ್ತಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/10/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-13 ದಿನಾಂಕ: 07-06-2022 8 ಹಚ್ಚಿಕಮಠ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/31/2018-19 ಕ್ಷೇತ್ರ 02-26 ದಿನಾಂಕ:07-06-2022
9 ಕೊಂಗಳಿ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/02/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 24-36 ದಿನಾಂಕ:17-06-2022 10 ಮಾಚನಾಳ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/09/2019-20 ಕ್ಷೇತ್ರ 01-36 ದಿನಾಂಕ:14-09-2022
11 ಮುಚಳಂಬ ಸಂ:ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ:ಎಸ್.ಆರ್/01/2020-21 ಕ್ಷೇತ್ರ 00-32 ದಿನಾಂಕ:14-06-2022 12