ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮಹಲಬಗಾಯತ LAQ/SR_29/2014_15 Dt: 07/07/2014 2 ಬಾಬಾನಗರLAQ/SR_72/2014_15 Dt: 12/11/2014
3 ಝಂಜರಕೊಪ್ಪ LAQ/SR_79/2014_15 Dt: 13/11/2014 4 ಹೆಗಡಿಹಾಳ LAQ/SR_117/2014_15 Dt: 13/11/2014
5 ಕಟಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_176/2014_15 Dt: 10/12/2014 6 ಉತ್ನಾಳ LAQ/SR_175/2014_15 Dt: 10/12/2014
7 ಶಿರಬೂರ LAQ/SR_80/2014_15 Dt: 26/12/2014 8 ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ LAQ/SR_188/2014_15 Dt: 26/12/2014
9 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_102/2014_15 Dt: 07/02/2015 10 ತಾಜಪೂರ ಪಿಎಮ್ LAQ/SR_53/2014_15 Dt: 31/01/2015
11 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_119/2014_15 Dt: 31/01/2015 12 ದುಡಿಹಾಳ LAQ/SR_71/2014_15 Dt: 31/01/2015
13 ಬಬಲಾದ LAQ/SR_115/2014_15 Dt: 31/03/2015 14 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_109/2014_15 Dt: 27/03/2015
15 ಡೊಂಡಕಡು LAQ/SR_113/2014_15 Dt: 27/04/2015 16 ಗೊನಾಳ LAQ/SR_94/2014_15 Dt: 31/03/2015
17 ಹರನಾಳ LAQ/SR_107/2014_15 Dt: 28/04/2015 18 ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_125/2014_15 Dt: 27/04/2015
19 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_71/2014_15 Dt: 16/03/2015 20 ಮುತ್ತಿಹಾಳ LAQ/SR_106/2014_15 Dt: 27/03/2015
21 ನಾಗೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt: 28/04/2015 22 ಸಿದ್ದನಾಥ LAQ/SR_95/2014_15 Dt: 31/01/2015
23 ಶಿವಪೂರ LAQ/SR_05/2014_15 Dt: 27/04/2015 24 ಅರ್ಜುಣಗಿ LAQ/SR_37/2015_16 Dt: 04/06/2015
25 ಗುಣದಾಳ LAQ/SR_36/2015_16 Dt: 04/06/2015 26 ಕೊಡಬಾಗಿ LAQ/SR_35/2015_16 Dt: 04/06/2015
27 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_12/2015_16 Dt: 19/05/2015 28 ದೇವರಗೇಣ್ಣೂರ LAQ/SR_1_117/2014_15 Dt: 30/05/2015
29 ದೇವರಗೇಣ್ಣೂರ LAQ/SR_2_117/2014_15 Dt: 28/07/2015 30 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_21/2015_16 Dt: 23/07/2015
31 ಹಲಗಣಿ LAQ/SR_22/2015_16 Dt: 23/07/2015 32 ಕಾಖಂಡಕಿ LAQ/SR_25/2015_16 Dt: 23/07/2015
33 ಕೊಡಬಾಗಿ LAQ/SR_23/2015_16 Dt: 23/07/2015 34 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ LAQ/SR_2_26/2015_16 Dt: 23/07/2015
35 ಮದಗುಂಕಿ LAQ/SR_28/2015_16 Dt: 24/07/2015 36 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_31/2015_16 Dt: 24/07/2015
37 ಶೇಗೂಣಸಿLAQ/SR_24/2015_16 Dt: 23/07/2015 38 ಸುತಗುಂಡಿ LAQ/SR_57/2015_16 Dt: 14/07/2015
39 ತಾಜಪೂರ ಪಿ ಎಮ್ LAQ/SR_27/2015_16 Dt: 24/07/2015 40 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_53/2015_16 Dt: 01/10/2015
41 ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ LAQ/SR_75/2015_16 Dt: 30/08/2015 42 ಶಿರಬೂರ LAQ/SR_63/2014_15 Dt: 31/07/2015
43 ಶಿವಣಗಿ LAQ/SR_54/2015_16 Dt: 01/10/2015 44 ಹಂಗರಗಿ LAQ/SR_79/2015_16 Dt: 13/10/2015
45 ಮಹಲಬಾಗಾಯತ LAQ/SR_90/2015_16 Dt: 03/12/2015 46 ಮಹಲಬಾಗಾಯತ LAQ/SR_91/2015_16 Dt: 03/12/2015
47 ಉಕುಮನಾಳ LAQ/SR_78/2015_16 Dt: 19/11/2015 48 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_187/2015_16 Dt: 29/12/2015
49 ತಿಗಣಿಬಿದರಿ LAQ/SR_83/2015_16 Dt: 29/12/2015 50 ಮಧುಭಾವಿ LAQ/SR_111/2015_16 Dt: 19/02/2016
51 ದೂದಿಹಾಳ LAQ/SR_100/2015_16 Dt: 16/04/2016 52 ಹೊನ್ನಟಗಿ LAQ/SR_131/2015_16 Dt: 23/04/2016
53 ಕಾಗ್ಗೋಡ LAQ/SR_135/2015_16 Dt: 24/04/2016 54 ಕಾಖಂಡಕಿ LAQ/SR_103/2015_16 Dt: 28/04/2016
55 ಕಾರಜೋಳ LAQ/SR_101/2015_16 Dt: 23/04/2016 56 ಕಾರಜೋಳ LAQ/SR_109/2015_16 Dt: 23/04/2016
57 ಕಾವಲಗಿ LAQ/SR_132/2015_16 Dt: 23/04/2016 58 ಕಾಖಂಡಕಿ LAQ/SR_110/2015_16 Dt: 23/04/2016
59 ಕುಮಟಗಿ LAQ/SR_133/2015_16 Dt: 23/04/2016 60 ಮಧುಭಾವಿ LAQ/SR_134/2015_16 Dt: 23/04/2016
61 ಮಮದಾಪೂರ LAQ/SR_138/2015_16 Dt: 23/04/2016 62 ಅಹೇರಿ LAQ/SR_23/2016_17 Dt:
63 ಅಹೇರಿ LAQ/SR_29/2016_17 Dt: 64 ಅಂಕಲಗಿ LAQ/SR_28/2016_17 Dt:
65 ಬುರುಣಾಪೂರ LAQ/SR_115/2015_16 Dt: 66 ಹಿಟ್ನಹ್ಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_121/2015_16 Dt:
67 ಮದ್ದಭಾವಿ LAQ/SR_120/2015_16 Dt: 68 ಮದಗುಣಕಿ LAQ/SR_01/2016_17 Dt:
69 ಕಟಕನಹಳ್ಳಿ LAQ/SR_36/2015_16 Dt:28/06/2016 70 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_11/2016_17 Dt:20/01/2017
71 ಬಬಲೇಶ್ವರ LAQ/SR_50/2016_17 Dt:09/11/2016 72 ನಿಡೋಣಿ LAQ/SR_12/2016_17 Dt:21/01/2017
73 ತಿಗಣಿಬಿದರಿLAQ/SR_49/2016_17 Dt:28/11/2016 74 ಉತ್ನಾಳ LAQ/SR_61/2016_17 Dt:04/01/2017
75 ಶೇಗುಣಸಿ LAQ/SR_03/2016_17 Dt:28/06/2016