ಮುಚ್ಚಿ

ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ:ಭೂಸ್ವಾ-5(7):ಸಿಆರ್-01/2019-20/3358 ದಿನಾಂಕ:17-06-2020 2