ಮುಚ್ಚಿ

ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಶಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ LAQ/SR_08/2015_16 Dt: 07/10/2015 2 ವಡ್ನಳ್ಳಿ LAQ/SR_07/2015_16 Dt: 20/10/2015
3 ಯಾದಗಿರಿ, ತುಮಕೂರ, ಸಂ:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್/06/2018-19 ದಿನಾಂಕ:19-03-2019 4 ಅರಕೇರಾ (ಬಿ) ಸಂ:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್/04/2017-18 ದಿನಾಂಕ:20/21-09-219
5 ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/ಎಸ್ಆರ್-14/2018-19 ದಿನಾಂಕ:25-10-2018 6 ಯಾದಗಿರಿ (ಬಿ) LAQ/SR_05/2018-19/668 ದಿನಾಂಕ: 29/09/2018
7 ಚಿನ್ನಾಕಾರ LAQ/SR_15/2018-19/717 ದಿನಾಂಕ: 25/10/2018 8 1)ಅರಕೇರಾ(ಬಿ) 2)ಅಚೋಲಾ (ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ) ಸಂ:LAS/SR-04/2019-20 ದಿನಾಂಕ:28-11-2019
9 1)ಆರಕೇರಾ(ಬಿ) 2)ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ 3)ಖಾನಳ್ಳಿ ಸಂ:LAS/SR-26/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019 10 1)ಆರಕೇರಾ(ಬಿ) 2)ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ 3)ಬೊಮ್ಮಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:LAS/SR-27/2019-20 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019
11 1)ಅರಕೇರಾ(ಬಿ) 2)ಹೆಡಗಿಸಮುದ್ರ ಸಂ:LAS/SR-44/2019-20 ದಿನಾಂಕ:28-11-2019 12