ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(6)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ರಂಜಣಗಿ LAQ/SR_368/2015_16 Dt:07/12/2015 2 ಮಾಚಕನೂರ LAQ/SR_23/2015_16 Dt:15/04/2016
3 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_80/2016_17 Dt:28/05/2016 4 ಚಿಕ್ಕೂರ