ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 25

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕವಿತಾಳ-ಪರಸಾಪೂರ, ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ-ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-126/2017-18/1786, 123/2017-18/1888 ದಿನಾಂಕ:05-02-2020, 20-02-2020 2