ಮುಚ್ಚಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ/ಸಿಆರ್- /20174-18/211 ದಿನಾಂಕ:11-07-2017