ಮುಚ್ಚಿ

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(6)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ LAQ/SR_48/2015_16 Dt:28/03/2016 2 ಚಬನೂರ LAQ/SR_27/2015_16 Dt:29/03/2016
3 ದೇಗಿನಾಳ LAQ/SR_53/2015_16 Dt:28/03/2016 4 ದೇವಲಾಪೂರ LAQ/SR_74/2016_17 Dt:28/03/2016
5 ಗೊನಾಳ LAQ/SR_73/2016_17 Dt:28/03/2016 6 ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ LAQ/SR_56/2015_16 Dt:29/03/2016
7 ಕಲಗುರ್ಕಿ LAQ/SR_55/2015_16 Dt:28/03/2016 8 ಕೂಡಗಿ LAQ/SR_50/2015_16 Dt:29/03/2016
9 ಮಲಘಾನ LAQ/SR_54/2015_16 Dt:29/03/2016 0 ಮನಗೂಳಿ LAQ/SR_49/2015_16 Dt:28/03/2016
11 ಮಸೂತಿ LAQ/SR_49/2015_16 Dt:24/03/2016 12 ಮುತ್ತಗಿ LAQ/SR_52/2015_16 Dt:26/03/2016
13 ರಾಜನಾಳ LAQ/SR_60/2016_17 Dt:27/03/2016 14 ಉಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_71 /2016_17 Dt:29/03/2016
15 ಉಕ್ಕಲಿ LAQ/SR_72/2016_17 Dt:28/03/2016 16 ಯರನಾಳ LAQ/SR_51/2015_16 Dt:29/03/2016
17 ಯರನಾಳ LAQ/SR_67/2015_16 Dt:28/03/2016 18 ನಾಗರದಿನ್ನಿ LAQ/SR_69/2016_17 Dt:28/03/2016
19 ಅಬ್ಬಿಹಾಳ LAQ/SR_153/2016_17 Dt:28/03/2016 20 ಬೀರಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_152/2016_17 Dt:28/03/2016
21 ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ LAQ/SR_32/2016_17 Dt:22/05/2016 22 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿಸಿ LAQ/SR_34/2016_17 Dt:22/05/2016
23 ರಬಿನಾಳ LAQ/SR_243/2016_17 Dt:30/05/2016 24 ಗುಡದಿನ್ನಿ
25 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಿ ಸಿ 26 ಮಸಬಿನಾಳ
27 ಮಟ್ಟಿಹಾಳ 28 ಮುಳವಾಡ
29 ಡೋಣೂರು 30 ಇಂಗಳೇಶ್ವರ
31 ಮಸುತಿ 32 ಚಿರಲದಿನ್ನಿ
33 ದಿಂಡವಾರ 34 ಹುಲಬೆಂಚಿ
35 ಮಸುತಿ 50 36 ಉತನಾಳ