ಮುಚ್ಚಿ

ಬದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕ

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕೆರೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/437 ದಿನಾಂಕ:23-04-2021 2 ಕಡಪಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-192/2021-22/1123 ದಿನಾಂಕ:04-09-2021