ಮುಚ್ಚಿ

ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
01 ಏವೂರ, ಬಳಬಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-88/2017-18/637 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 02 ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-87/2017-18/1100 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021