ಮುಚ್ಚಿ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 2013ರ ಕಲಂ 23ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಲಂ 25ರಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ವಡವಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-81/2016-17/425 ದಿನಾಂಕ: 07-06-2019 2 ಕುದರಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1/ಸಿಆರ್-132/2018-19/722 ದಿನಾಂಕ:30-07-2019
3 ಕನಕಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-13/2017-18/932 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 4 ಮಸೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-68/2016-17/975 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
5 ಕೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-71/2016-17/1452 ದಿನಾಂಕ: 06-12-2019 6 ಬಳೂತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-46/2016-17/1453 ದಿನಾಂಕ: 06-12-2019
7 ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್- /2017-18/205 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020, ಕುದರಿಸಾಲವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2017-18/307 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020 8 ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-114/2017-18/447 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
9 ಮಸಬಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-40/2019-20/979 ದಿನಾಂಕ: -01-2021 10 ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2018-19/1114 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2018-19/1117 ದಿನಾಂಕ:15-02-2021
11 ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2017-18/1198 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021 12 ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2018-19/702 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-2/2018-19/703 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಉಕ್ಕಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-72/2017-18/706 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
13 ಹುಲಿಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-59/2019-20/1142 ದಿನಾಂಕ:24-09-2021, ನಾಗರಾಳಹುಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-90/2019-20/1143 ದಿನಾಂಕ:24-09-2021 14 ತೆಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-136/2019-20/1261 ದಿನಾಂಕ:01-10-2021, ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-264/2019-20/1263 ದಿನಾಂಕ:01-10-2021
15 ಬಸರಕೋಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-171/2019-20 ದಿನಾಂಕ:16-08-2019 16 ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-14/2017-18/931 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
17 ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-19/2017-18/970 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 18 ರೂಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-15/2017-18/972 ದಿನಾಂಕ:17-10-2019
19 ನಾಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-11/2017-18/1141 ದಿನಾಂಕ: -10-2019 20 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-241/2017-18/568 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020
21 ತಮದಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-240/2017-18/671 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಬಳಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-239/2017-18/672 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 22 ವನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-241/2017-18/704 ದಿನಾಂಕ:02-08-2020
23 ತಾರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-135/2019-20/1262 ದಿನಾಂಕ:01-10-2020 24 ಕಥಕನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-36/2017-18/978 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019
25 ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-05/2017-18/3017 ದಿನಾಂಕ: 26-12-2019 26 ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-113/2017-18/1895 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020
27 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-10/2017-18/1990 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020 & ನಿಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-04/2017-18/3224 ದಿನಾಂಕ:12-05-2020 28 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-28/2017-18/64 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020, ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-142/2017-18/33 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ತಿಗಣಿಬಿದರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-38/2017-18/36 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 & ಕಂಬಾಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-39/2017-18/37 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020
29 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-93/2016-17/285 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-05/2017-18/292 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020 30 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-10/2017-18/445 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020
31 ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-31/2017-18/474 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020, ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-120/2018-19 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 32 ಶಿವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-126/2018-19/570 ದಿನಾಂಕ:27-10-2020
33 ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-123/2018-19/486 ದಿನಾಂಕ:23-10-2020 34 ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1(ಬಿ)/ಸಿಆರ್-5/2017-18/946 ದಿನಾಂಕ:13-01-2020 & ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1(ಬಿ)/ಸಿಆರ್-236/2017-18/948
35 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1(ಬಿ)/ಸಿಆರ್-10/2017-18/985 ದಿನಾಂಕ:13-01-2020 36 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-264/2017-18/1051 ದಿನಾಂಕ:25-01-2020
37 ಬಬಲೇಶ್ವರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-113/2017-18/1294 ದಿನಾಂಕ:18-03-2021, ಜಂಬಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-27/2018-19/1372 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021, ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-2/2019-20/1373 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021 38 ಕನ್ನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-37/2018-19/1421 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021, ಅರಕೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-36/2018-19/1422 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021
39 ಶೇಗುಣಸಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-61/2017-18/186 ದಿನಾಂಕ:28-04-2021 40 ಕವಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-236/2017-18/705 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021, ಅಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-120/2018-19/707 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021
41 ಶೇಗುಣಸಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-61/2017-18/807 ದಿನಾಂಕ:02-08-2021 42 ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-264/2017-18/954 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021, ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-1ಬಿ/ಸಿಆರ್-117/2018-19/955 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021
43 ಮುತ್ತಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ವಿನಿವ-88/2019-20/1325 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021 44 ಮುಳವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-56/2019-20/1484 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021
45 ಟಕ್ಕಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-38/2018-19/1864 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಡವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-138/2019-20/1869 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-36/2018-19/1871 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022 46 ಬಿದರಕುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-134/2019-20/2473 ದಿನಾಂಕ:22-03-2022, ಶೇಗುಣಸಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-29/2017-18/2475 ದಿನಾಂಕ:22-03-2022
47 ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-39/2018-19/356 ದಿನಾಂಕ:30-05-2022 48 ಸಂಕನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-170/2019-20/812 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022, ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-167/2019-20/813 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022, ಇವಣಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-169/2019-20/814 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-99/2019-20/815 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-171/2019-20/816 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022, ಖೀಲಾರಹಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-144/2019-20/817 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022
49 ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-147/2019-20/1228 ದಿನಾಂಕ:12-10-2022, ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-146/2019-20/1229 ದಿನಾಂಕ:12-10-2022 50 ನೆರಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-129/2019-20/1367 ದಿನಾಂಕ:31-10-2022, ಗುಂಡಕರ್ಜಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-134/2019-20/1490 ದಿನಾಂಕ:23-11-2022
51 ಕಣಕಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-168/2019-20/1579 ದಿನಾಂಕ:30-11-2022, ಕೊಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-1/2019-20/1659 ದಿನಾಂಕ:19-12-2022 52 ಕಾಖಂಡಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-79/2020-21/2222 ದಿನಾಂಕ:23-02-2023, ಹಿರೇಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-51/2020-21/2223 ದಿನಾಂಕ:23-02-2023, ಹಿರೇಗರಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-54/2020-21/2224 ದಿನಾಂಕ:23-02-2023, ರೋಣಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-152/2019-20 ದಿನಾಂಕ:24-02-2023
53 ಕಣಕಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-168/2019-20/2411 ದಿನಾಂಕ:03-03-2023, ಚಿಕ್ಕ ಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-53/2020-21/2447 ದಿನಾಂಕ:13-03-2023 54 ಶಿರಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-147/2019-20/200 ದಿನಾಂಕ:03-05-2023, ಚಿಕ್ಕಗಲಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-146/2019-20/201 ದಿನಾಂಕ: -05-2023
55 ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-03/2020-21/558 ದಿನಾಂಕ:10-08-2023, ಆಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-50/2021-22/649 ದಿನಾಂಕ:22-08-2023, ಹಿರೇಆಸಂಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-51/2020-21/787 ದಿನಾಂಕ:06-09-2023 56 ಹುಲ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-83/2020-21/1166 ದಿನಾಂಕ:21-10-2023