ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ದೇವದುರ್ಗ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 18ರಡಿ ಅನುಮೋದನೆ.

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕರಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-59/2017-18/585 ದಿನಾಂಕ:28-08-2018 2 ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-56/2017-18/586 ದಿನಾಂಕ:28-08-2018
3 ಚಿಂಕಲಕುಂಟಾ, ಮಸರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-64/2017-18/921 ದಿನಾಂಕ:06-12-2018 4 ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ಹೇಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-09/2018-19/998 ದಿನಾಂಕ: 12-12-2018
5 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-57/2018-19/1127 ದಿನಾಂಕ: 08-02-2019 6 ಹಂಚನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-01/2019-20/92 ದಿನಾಂಕ: 04-06-2019
7 ಪಿಲಕಲ್, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2018-19/195 ದಿನಾಂಕ: -06-2018 8 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-56/2018-19/196 ದಿನಾಂಕ: -06-2019
9 ಮಸೀದಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-03/2019-20/197 ದಿನಾಂಕ: -06-2019 10 ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/230 ದಿನಾಂಕ: 25-06-2019
11 ಜಾಗೀರ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-08/2018-19/231 ದಿನಾಂಕ: 25-06-2019 12 ಮಸೀದಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ, ಮಲದಕಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪೂರ, ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-05/2018-19/232 ದಿನಾಂಕ: 25-06-2019
13 ಮಾತಪಳ್ಳಿ, ಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-58/2017-18/423 ದಿನಾಂಕ:06-07-2019 14 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-52/2018-19/579 ದಿನಾಂಕ: -07-2019
15 ಕಂಬದಾಳ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-70/2017-18/239 ದಿನಾಂಕ:29-07-2017 16 ಮಲದಕಲ್, ಎನ್.ಗಣೇಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2018-19/779 ದಿನಾಂಕ:07-09-2019
17 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2018-19/784 ದಿನಾಂಕ:09-09-2019 18 ನೀಲಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-02/2018-19/804 ದಿನಾಂಕ:07-08-2019
19 ಖಾನಾಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/805 ದಿನಾಂಕ:07-09-2019 20 ಕೊಪ್ಪರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಪುಪು/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-19/2019-20/1190 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019
21 ಹಿರೇಬೂದುರ & ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21 & 22/2019-20/1945 & 1946 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020 22 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-8/2019-20/3235 ದಿನಾಂಕ:27-05-2020
23 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2019-20/134 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020 24 ಮಲ್ಲದೇವರಗುಡ್ಡ, ನಾಗೋಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2020-21/409 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020, ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ, ಮಲ್ಲದೇವರಗುಡ್ಡ, ನಾಗೋಲಿ ಸಂ: ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-8/2020-21/410 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020, ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ, ಮರಾಠ, ಸಿರವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-3/2020-21/411 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020 ಮತ್ತು ನಾಗೋಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-5/2020-21/412 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020
25 ಜಾಗೀರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ, ಶಿರವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-2/2020-21 ದಿನಾಂಕ:09-10-2020 26 ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ, ನಾಗೋಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-6/2020-377 ದಿನಾಂಕ:25-09-2020
27 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್- /2020-21/774 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಶಾವಂತಗಲ್, ವಡವಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2020-21/777 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 28 ಮೂಡಲಗುಂಡ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ, ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-19/2020-21/842 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
29 ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-39/2020-21/136 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021, ದೇವರಗುಡ್ಡ, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-32/2020-21/137 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021, ಹೊಸೂರು, ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-39/2020-29/138 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-33/2020-21/139 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021 & ಮೂಡ್ಲಗುಂಡ, ಊಟಿ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2020-21/140 ದಿನಾಂಕ:22-04-2021 30 ಹುಲಿಗುಡ್ಡ, ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-31/2020-21/480 ದಿನಾಂಕ:08-06-2021, ಗೋವಿಂದಪಲ್ಲಿ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-42/2020-21/481 ದಿನಾಂಕ:25-06-2021
31 ಮುದುವಾಯಗಡ್ಡಿ, ಮ್ಯಾಕಲದೊಡ್ಡಿ, ಕಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2020-21/801 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 32 ಊಟಿ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-1/2021-22/863 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-44/2020-21/889 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-43/2020-21/888 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021
33 ಕೋಠಾ, ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-01/229 ದಿನಾಂಕ:25-06-2019 34 ಕಾಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/426 ದಿನಾಂಕ:06-07-2019
35 ಗೋನವಾರ, ಸರ್ಜಾಪೂರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-73/2018-19/705 ದಿನಾಂಕ:12-07-2019 36 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಮೇದಿನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-60/2019-20/3374 ದಿನಾಂಕ:10-06-2020
37 ಬಂಡೆಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-59/2019-20/151 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020, ಗೌಡೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-95/2018-19/342 ದಿನಾಂಕ:01-09-2020 38 ಕರಡಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2019-20/775 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020
39 ಚಿತ್ರನಾಳ, ಮಾವನಬಾವಿ, ಭೂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-18/2020-21/350 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021 40 ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-15/2020-21/353 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021
41 ಕಳ್ಳಿಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಹುನಕುಂಟಿ, ಗುಂಡುಸಾಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-17/2020-21/482 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021 42 ಹಿರೇಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-6/2021-22/862 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಚಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2021-22/865 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021, ಬಂಡಿಸುಂಕಾಪುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-3/2021-22/866 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021
43 ಭೂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2021-22/1208 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಗುಂಡುಸಾಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-9/2021-22/1121 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-5/2021-22/1212 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-13/2021-22/1213 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಕಳ್ಳಿಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-10/2021-22/1214 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, ಮಾವಿನಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-11/2021-22/1215 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021, 44 ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಕಸಬಾಕವಿತಾಳ, ಬಾಗಲವಾಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-124/2017-18/958 ದಿನಾಂಕ: -12-2018
45 ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-50/2017-18/959 ದಿನಾಂಕ: -12-2018 46 ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-49/2017-18/960 ದಿನಾಂಕ: -12-2018
47 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2017-18/424 ದಿನಾಂಕ: 06-07-2019 48 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಪೋತಾಪೂರ, ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-52/2017-18/425 ದಿನಾಂಕ: 06-07-2019
49 ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-67/2018-19/1191 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019 50 ಕಸಬಾ ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-65/2018-19/1944 ದಿನಾಂಕ:24-02-2020
51 ನಾರಬಂಡಾ, ನವಲಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2019-20/3289 ದಿನಾಂಕ:28-05-2020 52 ಕುರಕುಂದಿ, ವಡವಟ್ಟಿ, ಬುಳ್ಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2019-20/110 ದಿನಾಂಕ:14-08-2020
53 ಅರಷಣಗಿ, ಗುರ್ಜಾಪೂರ, ಮೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2018-19/961 ದಿನಾಂಕ: -12-2018 54 ಮುರಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-78/2018-19/198 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
55 ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-83/2018-19/1252 ದಿನಾಂಕ:18-03-2019 56 ರಾಯಚೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-82/2018-19/767 ದಿನಾಂಕ:07-09-2019
57 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-80/2018-19/806 ದಿನಾಂಕ:30-08-2019 58 ಹಾಳವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85/2018-19/1192 ದಿನಾಂಕ:08-11-2019
59 ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-87/2018-19/1193 ದಿನಾಂಕ:11-11-2019 60 ಅರಳಪ್ಪನಹುಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-84/2018-19/1267 ದಿನಾಂಕ:03-12-2019
61 ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-91/2018-19/1268 ದಿನಾಂಕ:02-12-2019 62 ಶಾಖಾವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/109 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020, ಗಣಮೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/111 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020, ಅಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-86/2018-19/113 ದಿನಾಂಕ:11-07-2020, ಕೂಡ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-90/2018-19/130 ದಿನಾಂಕ:06-07-2020, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-79/2018-19/131 ದಿನಾಂಕ:06-07-2020, ಆತ್ಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/132 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020, ಯರಗುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85(ಎ)/2018-19/133 ದಿನಾಂಕ:06-07-2020, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/150 ದಿನಾಂಕ:07-07-2020,
63 ಯದ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2020-21/771 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-09/2020-21 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-13/2020-21/773 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ದೇವಸೂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-10/2020-21/776 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಜೇಗರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-11/2020-21/778 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 64 ಪೋತ್ಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2019-20/841 ದಿನಾಂಕ:24-12-2020
65 ವಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-88/2018-19/1097 ದಿನಾಂಕ:06-12-2020 66 ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-80/2019-20/89 ದಿನಾಂಕ:06-08-2020, ತುಮಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-83/2019-20/345 ದಿನಾಂಕ:01-09-2020
67 ಕವಿತಾಳ, ಪರಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2019-20/370 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 68 ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-16/2021-22/1209 ದಿನಾಂಕ:28-09-2021
69 ಗೋನವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-18/2020-21/349 ದಿನಾಂಕ:10-06-2021 70 ಗೂಗಲ್281
71 ಹಾಳಜಾಡಲದಿನ್ನಿ261 72 ಮದರಕಲ್276
73 ಗಾಗಲ್, ಗೂಗಲ್ 74 ಕೆ ಇರಬೆರಾ
75 ಕೊಲ್ಲೂರು 76 ಕೋತಿಗುಡ್ಡ, ಮಿಯ್ಯಾಪೂರ
77 ನವಲಗುಡ್ಡ 78 ಪರಾಪೂರ
79 ಪರಾಪೂರ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ 80 ವಗಡಂಬಳ್ಳಿ
81 ಗಲಗಾ 82 ಗೂಗಲ್123
83 ಹೀರೆಬೂದ್ದೂರ127 84 ಮಸರಕಲ್ ಕಾಕರಗಲ್
85 ಊಟಿ128 86 ಠಾಣಗುಂದಿ ಅರಕೇರಾ ಬಿ
87 ವೆಂಗಲಾಪೂರ 88 ಬ_ಗನೆಕಲ್ಲ
89 ಜಾಗೀರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2020-21/1478 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021, ಕೋಠಾ, ಯರಡೋಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-15/2021-22/1479 ದಿನಾಂಕ:30-10-2021 90 ಜಾಗೀರಜಾಸಲದಿನ್ನಿ, ಯರಮರಸ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-26/2020-21/1559 ದಿನಾಂಕ:18-11-2021, ಜಾಗೀರಜಾಸಲದಿನ್ನಿ, ಯರಮರಸ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21/2020-21/1560 ದಿನಾಂಕ:088-11-2021
91 ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-20/2020-21/1736 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ಗಬ್ಬೂರ, ಖಾನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-22/2020-21/1778 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021, ಮುಲದಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-22/2121-22/1781 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ರೇಕಲಮರಡಿ, ಮರ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ಜಾಗಟಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-24/2020-21/1782 ದಿನಾಂಕ:25-11-2021, ಅರಷಿಣಗಿ, ಚಿಕ್ಕಬೂದೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-19/2021-22/1783 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021, ಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-17/2021-22/1785 ದಿನಾಂಕ:17-12-2021 92 ರೇಕಲಮರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-24/2020-21/2003 ದಿನಾಂಕ:24-12-2021, ಕೋಠಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-08/2021-22/2004 ದಿನಾಂಕ:30-12-2021
93 ಕಲಂಗೇರಾ, ಕುರುಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-40/2020-21/2179 ದಿನಾಂಕ:14-01-2022 94 ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ, ಮರಾಠಾ & ಹುಣಚೇಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-34/2020-21/2362 ದಿನಾಂಕ:28-02-2022, ಅನ್ವರ & ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-26/2021-22/2375 ದಿನಾಂಕ:01-02-2022, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-24/2021-22/2376 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಪೋತಾಪೂರ & ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2021-22/2377 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-36/2020-21/2378 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2021-22/2382 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಮೂಡಲಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-31/2020-21/2383 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಕುರಕುಂದಿ , ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-38/2020-21/2384 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ಕಲಂಗೇರಾ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಪೋತಾಪೂರ & ಗೊಲ್ಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2021-22/2385 ದಿನಾಂಕ:11-02-2022, ವಡವಟ್ಟಿ, ವಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-41/2020-21/2388 ದಿನಾಂಕ:28-02-2022
95 ಗಣಜಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-15/2021-22/2544 ದಿನಾಂಕ:07-03-2022, ಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಮೂಡಲಗುಂಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2021-22/2545 ದಿನಾಂಕ:07-03-2022, ಹೊಸಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-37/2021-22/2546 ದಿನಾಂಕ:05-03-2022 96 ಹೆಂಬೆರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-20/2021-22/35 ದಿನಾಂಕ:30-03-2022
97 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-33/2021-22/152 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022, ಲಿಂಗದಳ್ಳೀ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-35/2021-22/163 ದಿನಾಂಕ:18-04-2022 98 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-43/2021-22/282 ದಿನಾಂಕ:19-05-2022
99 ಮುದವಾಯಗಡ್ಡಿ, ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-01/2022-23/393 ದಿನಾಂಕ:25-05-2022, ಪರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-03/2022-23/505 ದಿನಾಂಕ:30-06-2022 100 ದೇವದುರ್ಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-02/2022-23/741 ದಿನಾಂಕ:16-08-2022, ಹೊಸೂರ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-05/2022-23/742 ದಿನಾಂಕ:18-08-2022, ವಡವಟ್ಟಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-35/2020-21/743 ದಿನಾಂಕ:20-07-2022
101 ಅರಳಪ್ಪನಹುಡ, ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-36/2021-22/1171 ದಿನಾಂಕ:07-10-2022, ಮಲ್ದಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21/2022-23/1172 ದಿನಾಂಕ:21-09-2022 102 ಕರಡಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-36/2022-23/1322 ದಿನಾಂಕ:27-10-2022, ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2022-23/1540 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಹೆಗ್ಗಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2022-23/1541 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಗಾಣದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2022-23/1543 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಹೀರೆಹಣಗಿ, ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-35/2022-23/1544 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022, ಯರಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-19/2022-23/1545 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022
103 ಊಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2022-23/1543 ದಿನಾಂಕ:07-11-2022, ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-13/2022-23/1644 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಹುಣಸಿನಹಾಲಹುಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-41/2021-22/1645 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಅರಳಪ್ಪನಹುಡಾ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಜೇಗರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2022-23/1651 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022, ಪಡಕನದೊಡ್ಡಿ, ಗೊಲ್ಲದಿನ್ನಿ, ನುಗಡೋಣೀ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-32/2021-22/1652 ದಿನಾಂಕ:15-12-2022 104 ಹೊಸಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-32/2022-23/1773 ದಿನಾಂಕ:23-12-2022, ಜಾಗೀರವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-33/2022-23/1774 ದಿನಾಂಕ:23-12-2022, ಜಾಗೀರವೆಂಕಟಾಪೂರ, ಹೊಸಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-34/2022-23/1875 ದಿನಾಂಕ:04-01-2023
105 ಹೊಸಪೇಟ, ಜಾಗೀರವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-31/2022-23/1980 ದಿನಾಂಕ:11-01-2023, ಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-39/2022-23/1981 ದಿನಾಂಕ:12-01-2023, ಗೂಗಲ್, ಗಾಗಲ್, ಇಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-40/2022-23/1982 ದಿನಾಂಕ:13-01-2023 106 ಮಸರಕಲ್, ಚಿಕ್ಕಬೂದೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2022-23/2174 ದಿನಾಂಕ:21-01-2023, ಜಾಗೀರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-45/2022-23/2190 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಹಿರೇಬೂದೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-44/2022-23/2191 ದಿನಾಂಕ:31-01-2023, ಹಿರೇಬೂದೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-43/2022-23/2192 ದಿನಾಂಕ:31-01-2023, ಮಸರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-18/2022-23/2193 ದಿನಾಂಕ:10-02-2023, ಚಂದ್ರಬಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-50/2022-23/2390 ದಿನಾಂಕ:28-02-2023
107 ಹೊನ್ನಾಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-09/2022-23/2432 ದಿನಾಂಕ:08-03-2023 108 ಕಲಮಲಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-16/2022-23/196 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-24/2022-23/233 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಯರಕಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-47/2022-23/234 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2022-23/235 ದಿನಾಂಕ:26-04-2023, ಮಲದಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-42/2022-23/257 ದಿನಾಂಕ:28-04-2023, ಜೇಗರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-75/2022-23/258 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023, ಮೂಡಲಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-14/2022-23/268 ದಿನಾಂಕ:05-05-2023