ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಅಮರೇಶ ಪಮ್ಮಾರ

ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 587103

ಇಮೇಲ್ : tahasildarbgk[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಬಾಗಲಕೋಟ
ದೂರವಾಣಿ : 08354235374