ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ

ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಹುನಗುಂದ

ಇಮೇಲ್ : thhungund[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಹುನಗುಂದ
ದೂರವಾಣಿ : 08351260234