ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ವಿನಯಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ತಹಶಿಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ, ಬೀಳಗಿ

ಇಮೇಲ್ : tahasildarblg[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶಿಲ್ದಾರರು, ಬೀಳಗಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08425275227