ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಎಮ್. ಗಂಗಪ್ಪ

ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587103

ಇಮೇಲ್ : acbagalkot01[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ)
ದೂರವಾಣಿ : 08354235660