ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ವರ್ಷ 2022-23
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮುತ್ತೂರು 04/07/2023 4(1) A  4(1) B 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕುಂಚನೂರು 23/06/2023 4(1) A  4(1) B 
ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ 13/06/2023 4(1) A  4(1) B 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೀಳಗಿ

14/12/2022 4(1) A  4(1) B 
ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಾದಾಮಿ 19/05/2023 4(1) A  4(1) B 
ವರ್ಷ 2021-22
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30/03/2023 4(1)(A)

4(1)(B)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂ.ರಾ,ಇ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 23/03/2023 4(1)(A)

4(1)(B)

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ)

06/01/2023 4(1) A  4(1) B 
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 14/12/2022 4(1) A  4(1) B 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹೊನ್ನೂರು, ತಾ// ಜಮಖಂಡಿ 03/10/2022 4(1) A  4(1) B 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕೊಣ್ಣೂರು, ತಾ// ಜಮಖಂಡಿ 03/10/2022 4(1) A  4(1) B 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೈಗೂರ, ತಾ// ಜಮಖಂಡಿ, 22/09/2022 4(1) A  4(1) B 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಧುರಖಂಡಿ, ತಾ// ಜಮಖಂಡಿ, 22/09/2022 4(1) A  4(1) B 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುತ್ತೂರ, ತಾ// ಜಮಖಂಡಿ,  13/09/2022 4(1) A  4(1) B 
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30/06/2022 4(1) A  4(1) B 
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 26/05/2022 4(1)(A) & 4(1)(B)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ.ಇ) ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 21/05/2022 4(1)(A) & 4(1)(B)
ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೀಳಗಿ 19/05/2022 4(1)(A) 4(1)(B)
ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ 26/04/2022 4(1)(A) 4(1)(B)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೀಳಗಿ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು

20/01/2022 4(1)(A)

4(1)(B)

 

ವರ್ಷ 2020-21
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 07/02/2023 4(1)(A)

4(1)(B)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂ.ರಾ,ಇ ವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 26/06/2022 4(1)(A)

4(1)(B)

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 26/10/2021 ——

4(1)(B)

1 2

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 07/10/2021

4(1)(A)

1    2    3

4(1)(B)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಕಛೇರಿ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 01/10/2021 4(1)(A) 4(1)(B)
ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಜಮಖಂಡಿ 30/05/2021 4(1)(A) 4(1)(B)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೀಳಗಿ 10/02/2021 4(1)(A) 4(1)(B)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08/10/2020 4(1)(A) 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2019-20
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 07/10/2021

4(1)(A)

1    2    3    4

4(1)(B)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 07/10/2021 4(1)(A) 4(1)(B)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ)  ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 15/10/2020 4(1)(A) 4(1)(B)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೀಳಗಿ  13/10/2020 4(1)(A) 4(1)(B)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಕಛೇರಿ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 20/07/2020 4(1)(A) 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2018-19
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 05/11/2020 4(1)(A) 4(1)(B)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಇಂ)  ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 05/11/2020 4(1)(A) 4(1)(B)
ಹಿರಿಯ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತೆರದಾಳ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಹಿರಿಯ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮುಧೋಳ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬದಾಮಿ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಹಿರಿಯ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೀಳಗಿ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುನಗುಂದ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಇಲಕಲ್ಲ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೆರೂರ 17/08/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸೈದಾಪೂರ (ಮೂಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 10/07/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೆಸರಕೊಪ್ಪ (ಮೂಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 06/07/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಢವಳೆಶ್ವರ (ಮೂಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 06/07/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅನಗವಾಡಿ (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಎಚ್ (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗಲಗಲಿ (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗಿರಿಸಾಗರ (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೆಗ್ಗೂರ (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಮೂಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಾಗರಾಳ (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಂದಗಾಂವ (ಮೂಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿದ್ದಾಪೂರ (ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ) 29/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 04/06/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 29/05/2019 —- 4(1)(B)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಕಛೇರಿ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ,ಇ) ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ – ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆ 30/04/2019 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು & ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 02/05/2019 —- 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2017-18
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹುನಗುಂದ 17/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬದಾಮಿ 16/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ 16/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಇಲಕಲ್ಲ 16/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಹಿರಿಯ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಮಖಂಡಿ 16/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೆರೂರ 16/11/2018 —- 4(1)(B)
ಹಿರಿಯ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮುಧೋಳ 16/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತೆರದಾಳ 16/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಹಿರಿಯ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 15/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 15/11/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಕಛೇರಿ (ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಾ,ಇ) ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 28/05/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು & ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 26/05/2018 —- 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 11/04/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ 08/02/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಒ, ಜಮಖಂಡಿ 01/02/2018 4(1)(A) —-
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 20/01/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2016-17
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 28/06/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 21/06/2018 4(1)(A) 4(1)(B)
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಗಳು & ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳು 20/09/2017 4(1)(A) 4(1)(B)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 28/03/2017 —- 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2015-16
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 06/07/2017 4(1)(A) —-
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 20/06/2016 4(1)(A) 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2014-15
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ [ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಸಂಕಲನ] 06/07/2017 4(1)(A) —-
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 17/03/2016 —- 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 21/12/2015 4(1)(A) 4(1)(B)
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 18/08/2015 4(1)(A) —-
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 29/12/2014 —- 4(1)(B)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ, ಬೀಳಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ 29/04/2015 4(1)(A) 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2013-14
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 12/08/2015 4(1)(A) & 4(1)(B) —-
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 10/08/2015 —- 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ [ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಕಲನ] 10/06/2014 4(1)(A) 4(1)(B)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ, ಬೀಳಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ 24/05/2014 4(1)(A) 4(1)(B)
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು & ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 28/02/2014 —- 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2012-13
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ, ಗುಡುರು, ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ 26/6/2014 4(1)(A) 4(1)(B)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 04/03/2014 4(1)(A) & 4(1)(B) —-
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ [ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಕಲನ] 24/5/2013 4(1)(A) 4(1)(B)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ, ಹುನಗುಂದ, ಜಿಲ್ಲೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ 24/5/2013 4(1)(A) 4(1)(B)
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 01/04/2013 —- 4(1)(B)
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 01/04/2013 —- 4(1)(B)
ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು & ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 01/11/2012 —- 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2011-12
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 10/06/2014 4(1)(A) —-
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 15/04/2013 4(1)(A) 4(1)(B)
ವರ್ಷ 2010-11
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 12/04/2013 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 12/04/2013 4(1)(A) —-
ವರ್ಷ 2009-10
ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 4(1)(A) 4(1)(B)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 12/04/2013 4(1)(A) —-
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 31/03/2011 4(1)(A) 4(1)(B)
ಸಹಾಯಕ ಕಮೀಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 12/04/2013 4(1)(A) 4(1)(B)