ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಚಿತ್ರ ವಿವರಗಳು
Mudhol, MLA

ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ಎಮ್ ಕಾರಜೋಳ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ