ಮುಚ್ಚಿ

ಡಿಸಿ ಭೇಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

  Sl no   ಡಿಸಿ ಭೇಟಿಯ ದಿನಾಂಕಗಳು                     ಕಡತ
1  01/10/2023  to  15/10/2023                     ನೋಟ
2  16/10/2023  to  31/10/2023                     ನೋಟ
3  01/11/2023  to  15/11/2023                     ನೋಟ
4  16/11/2023  to  30/11/2023                     ನೋಟ
5  01/12/2023  to  15/12/2023                     ನೋಟ
6  16/12/2023  to  31/12/2023                     ನೋಟ
7  01/01/2024  to  15/01/2024                     ನೋಟ
8  16/01/2024  to  31/01/2024                     ನೋಟ
9  01/02/2024  to  15/02/2024                     ನೋಟ
10  16/02/2024  to 29/02/2024                     ನೋಟ