ಮುಚ್ಚಿ

ಡಿಸಿ ಭೇಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

  Sl no   ಡಿಸಿ ಭೇಟಿಯ ದಿನಾಂಕಗಳು                     ಕಡತ
1  01/12/2023  to  15/12/2023                     ನೋಟ
2  16/11/2023  to  30/11/2023                     ನೋಟ
3  01/11/2023  to  15/11/2023                     ನೋಟ
4  16/10/2023  to  31/10/2023                     ನೋಟ
5  01/10/2023  to  15/10/2023                     ನೋಟ