ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ “ಹೃದಯ” ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿಇ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಬದಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು 3-18 ಎ/ಗು ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ “ಹೃದಯ” ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿಇ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಬದಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು 3-18 ಎ/ಗು ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಾಮಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ “ಹೃದಯ” ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿಇ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಬದಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು 3-18 ಎ/ಗು ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು 30/05/2018 ನೋಟ (307 KB)