ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟ-ಕುಡಚಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅದ್ಯಯನದ ವರದಿ (S.I.A)ಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಬಾಗಲಕೋಟ-ಕುಡಚಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅದ್ಯಯನದ ವರದಿ (S.I.A)ಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಬಾಗಲಕೋಟ-ಕುಡಚಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ಅದ್ಯಯನದ ವರದಿ (S.I.A)ಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 16/07/2018 ನೋಟ (283 KB)