ಮುಚ್ಚಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಖಜ್ಜಿದೋಣಿ, ಉದಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಮೀಡತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಪ್ರೋಚೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 16(2) ರಡಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪುನರ್ವಸತಿ & ಪುನರ್ ರ್ನಿಮಾಣ ಕರಡು ಯಾದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಖಜ್ಜಿದೋಣಿ, ಉದಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಮೀಡತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಪ್ರೋಚೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 16(2) ರಡಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪುನರ್ವಸತಿ & ಪುನರ್ ರ್ನಿಮಾಣ ಕರಡು ಯಾದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಖಜ್ಜಿದೋಣಿ, ಉದಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಮೀಡತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಪ್ರೋಚೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲಂ 16(2) ರಡಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪುನರ್ವಸತಿ & ಪುನರ್ ರ್ನಿಮಾಣ ಕರಡು ಯಾದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು 02/04/2019 ನೋಟ (2 MB)