ಮುಚ್ಚಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೈನೇಜ್ 14.61 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 19.32 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾಗಶ: ರೈಜಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕುರಿತು.

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೈನೇಜ್ 14.61 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 19.32 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾಗಶ: ರೈಜಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕುರಿತು.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಬಚಿ-ಬಬಲೇಶ್ವರ ಏತ ನೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೈನೇಜ್ 14.61 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 19.32 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾಗಶ: ರೈಜಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗದ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕುರಿತು. 26/09/2018 ನೋಟ (2 MB)