ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಎಪ್ರೀಲ್-2017 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 2 ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಎಪ್ರೀಲ್-2018 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
3 ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಎಪ್ರೀಲ್-2019 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 4 ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಎಪ್ರೀಲ್-2020 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
5 ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಎಪ್ರೀಲ್-2021 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 6 ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಎಪ್ರೀಲ್-2022 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
7 ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪು&ಪು, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಎಪ್ರೀಲ್-2023 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 2005 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 8 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪು&ಪು ವೃತ್ತ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ ಡಿಸೆಂಬರ್-2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4(1)(ಎ) ಹಾಗೂ 4(1)(ಬಿ)ರ ವರದಿ
9 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ನಂ:3, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4(1)(ಎ) ಹಾಗೂ 4(1)(ಬಿ)ರ ವರದಿ   10 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪುನರ್ವಸತಿ ವಿಭಾಗ ನಂ:3, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ., ಜಮಖಂಡಿ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ 2023-24 ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಎ) ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ