ಮುಚ್ಚಿ

23 ರಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಗಳು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕಗಳು
1 ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
2 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ
3 ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ
4 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ