ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ದೇವದುರ್ಗ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ರಾಮದುರ್ಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2018-19/44 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019 2 ಶಾಖಾಪೂರ, ಆಲದರ್ತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/47 ದಿನಾಂಕ:25-05-2019
3 ಪಿಲಕಲ್, ಹೇಮನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-53/2018-19/49 ದಿನಾಂಕ:25-05-2019 4 ಜಾಗೀರ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ ಸಿಆರ್-08/2018-19/51 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019
5 ಮಲದಕಲ್ ಎನ್, ಗಣೇಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2018-19/217 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 6 ನಾಗೋಲಿ, ಅಗ್ರಹಾರ, ಜಾಗಟಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-55/2018-19/289 ದಿನಾಂಕ:03-07-2019
7 ಅಲ್ಕೋಡ, ಶಾವಂಸತಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-54/2018-19/944 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019 8 ಖಾನಾಪೂರ, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2018-19/949 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019
9 ನೀಲಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-2/2019-20/991 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 10 ಹಿರೇಬೂದೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21/2019-20/1481 ದಿನಾಂಕ:10-01-2020
11 ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-22/2019-20/1482 ದಿನಾಂಕ:10-01-2020 12 ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2019-20/1886 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020
13 ಶಾವಂತಗಲ್, ವಡವಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2020-21/376 ದಿನಾಂಕ:07-10-2020 14 ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2018-19/641 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020
15 ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್- /2020-21/878 ದಿನಾಂಕ:29-12-2020 16 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ, ಮರಾಠ, ಶಿರವಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-3/2020-21/1185 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021
17 ಮೂಡಲಗುಂಡ, ಊಟಿ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2020-21/610 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಮುದವಾಯಗಡಿ, ಮಾಕಲದೊಡ್ಡಿ, ಕಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2020-21/611 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-33/2020-21/619 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 18 ಹುಲಿಗುಡ್ಡ, ಮುಂಡರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-31/2020-21/940 ದಿನಾಂಕ:27-08-2021
19 ಗಬ್ಬೂರ, ಖಾನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-22/2020-21/1069 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ರೇಕಲಮರಡಿ, ಮರ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ಜಾಗಟಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-23/2020-21/1111 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಗಬ್ಬೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-20/2020-21/1112 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಜಾಗೀರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ಯರಮರಸ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-21/2020-21/1113 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಜಾಗೀರಜಾಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2020-21/1114 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಗೋವಿಂದಪಲ್ಲಿ, ಕರಡಿಗಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-42/2020-21/1115 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ಜಾಗೀರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-26/2020-21/1116 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021, ರೇಕಲಮರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-24/2020-21/1117 ದಿನಾಂಕ:22-09-2021 20 ಶಾವಂತಗಲ್, ವಡವಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-07/2020-21/1256 ದಿನಾಂಕ:08-10-2021
21 ಕಾಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2018-19/40 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019 22 ಕೋಠಾ, ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-01/2018-19/45 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019
23 ಕಾಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-4/2018-19/951 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019 24 ಗುರಗುಂಟಾ, ಚಿಕ್ಕಲದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-75/2018-19/985 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019
25 ಗೋನವಾರ, ಸರ್ಜಾಪೂರ, ಕುಪ್ಪಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-73/2018-19/986 ದಿನಾಂಕ:19-10-2019 26 ಗೌಡೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-95/2018-19/1324 ದಿನಾಂಕ:26-12-2019
27 ಕೋಠಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್- /2019-20/1325 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 28 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-20/2019-20/1341 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
29 ಕರಡಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2019-20/1659 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 30 ಮಾಚನೂರ, ಯಲಗಟ್ಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2019-20/3304 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 </td
31 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-20/2019-20/74 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020 32 ಬಂಡೆಭಾವಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-59/2019-20/313 ದಿನಾಂಕ:15-09-2020
33 ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಪೋತಾಪೂರ, ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-52/2017-18/107 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 34 ಕಸಬಾ ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-66/2018-19/946 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019
35 ಕಸಬಾ ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-65/2018-19/948 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019 36 ಕಸಬಾ ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-67/2018-19/952 ದಿನಾಂಕ:18-10-2019
37 ನಾರಬಂಡಾ, ನವಲಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2019-2020/1763 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 38 ಕಸಬಾ ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-65/2018-19/3294 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020, ಕುರಕುಂದಿ, ವಡವಟ್ಟಿ, ಬುಳ್ಳಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್- /2010-21/3295 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020 & ಕಸಬಾ ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-67/2018-19/3309 ದಿನಾಂಕ:30-05-2020
39 ಅರಶಿಣಗಿ, ಗುರ್ಜಾಪೂರ,ಮೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2018-19/103 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 40 ರಾಯಚೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-82/2018-19/104 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
41 ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-83/2018-19/106 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 42 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ ಸಿಆರ್-80/2018-19/218 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019
43 ಆತ್ಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/939 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 44 ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-91/2018-19/940 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019
45 ಅರಳಪ್ಪನಹುಡಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-84/2018-19/945 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 46 ಹಾಳವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85/2018-19/947 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019
47 ಯರಮರಸ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-83/2018-19/950 ದಿನಾಂಕ: 18-10-2019 48 ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-89/2018-19/982 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
49 ಜಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/984 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 50 ಶಾಖವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/989 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
51 ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-87/2018-19/990 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 52 ಮುರಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-78/2018-19/992 ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019
53 ಯರಗುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-8(ಎ)/2018-19/1653 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020 54 ಅಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-86/2018-19/1762 ದಿನಾಂಕ:27-01-2020
55 ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-80/2018-19/1889 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 56 ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-89/2018-19/3376 ದಿನಾಂಕ:24-06-2020, ಶಾಖವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/3375 ದಿನಾಂಕ:26-06-2020
57 ಆತ್ಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/03 ದಿನಾಂಕ:22-06-2020, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/04 ದಿನಾಂಕ:22-06-2020 58 ಪೋತ್ಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2019-20/172 ದಿನಾಂಕ:28-08-2020
59 ಜಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-81/2018-19/463 ದಿನಾಂಕ:15-10-2020 60 ಇಬ್ರಾಹಿಂದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-79/2018-19/638 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಅಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-86/2018-19/639 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಆತ್ಕೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-76/2018-19/640 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಕೊಡ್ಲೂರು ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-90/2018-19/640 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಮನ್ಸಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-80/2018-19/642 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಯರಗುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-85(ಎ)/2018-19/643 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಗಣಮೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-89/2018-19/644 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ಶಾಖವಾದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-77/2018-19/645 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020,
61 ಪೊತ್ಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2019-20/783 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020, ವಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-88/2018-19/806 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020 62 ಸಗಮಕುಂಟಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-92/2018-19/990 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021
63 ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-9/2020-21/155 ದಿನಾಂಕ:27-04-2021, ಜೇಗರಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-11/2020-21/156 ದಿನಾಂಕ:27-04-2021 64 ದೇವಸಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-10/2020-21/504 ದಿನಾಂಕ09-07-2021, ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2020-21/505 ದಿನಾಂಕ:09-07-2021, ಯದ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-12/2020-21/506 ದಿನಾಂಕ09-07-2021
65 ರಾಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-02/2020-21/1136 ದಿನಾಂಕ:24-09-2021 66 ಕವಿತಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2019-20/73 ದಿನಾಂಕ:24-07-2020
67 ಮಲದಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-22/2021-22/1279 ದಿನಾಂಕ:26-10-2021 68 ಗಾಗಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-39/2020-21/1416 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಕಲಂಗೇರಾ, ಕುರುಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-40/2020-21/1417 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-44/2020-21/1418 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ವಡವಟ್ಟಿ,ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-35/2020-21/1419 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-43/2020-21/1474 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಕುರಕುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-37/2020-21/1475 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-36/2020-21/1476 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021, ಕುರಕುಂದಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-38/2020-21/1477 ದಿನಾಂಕ:16-11-2021
69 ವಡವಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-41/2020-21/1816 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021 70 ಹಿರೇಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-06/2021-22/1882 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಚಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-04/2021-22/1883 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಗೋನವಾರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಸರ್ಜಾಪೂರ & ಕೋಠಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2021-22/1884 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಕೋಠಾ & ಯರಡೋಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-15/2021-22/1886 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-05/2021-22/1887 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಬಂಡಿಸುಂಕಾಪುರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-03/2021-22/1889 ದಿನಾಂಕ:06-01-2022, ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ, ಮರಾಟ & ಹುಣಚೇಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-34/2020-21/2009 ದಿನಾಂಕ:27-12-2021
71 ರೇಕಲಮರಡಿ, ಮರ್ಕಂದಿನ್ನಿ, ಜಾಗಟಕಲ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-23/2020-21/2174 ದಿನಾಂಕ:24-01-2022 72 ಗೋವಿಂದಪಲ್ಲಿ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-42/2020-21/2303 ದಿನಾಂಕ:22-02-2022, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-35/2021-22/2350 ದಿನಾಂಕ:03-03-2022
73 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-33/2021-22/2498 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022, ಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-17/2021-22/2537 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022, ವಡವಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-41/2020-21/2538 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022, ಮಲ್ಲಟ, ನುಗಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2021-22/2539 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022, ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ, ಮರಾಟ, ಹುಣಚೇಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-34/2020-21/2540 ದಿನಾಂಕ:21-03-2022 74 ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-43/2021-22/34 ದಿನಾಂಕ:11-04-2022
75 ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-24/2021-22/178 ದಿನಾಂಕ:05-05-2022 76 ಹೊಸಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-37/2021-22/298 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022, ಗಣಜಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-15/2021-22/299 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022, ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-39/2021-22/300 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022, ಮುರಾನಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-40/2021-22/301 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022, ರಘುನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-38/2021-22/302 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022, ಅರಳಪ್ಪನಹುಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-34/2021-22/303 ದಿನಾಂಕ:24-05-2022
77 ಕಮಲದಿನ್ನಿ, ಮೂಡಲಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-27/2021-22/559 ದಿನಾಂಕ:13-7-2022, ವಡವಟ್ಟಿ, ಪಡಕನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-35/2020-21/560 ದಿನಾಂಕ:13-7-2022, ಮೂಡಲಗುಂಡ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-31/2021-22/569 ದಿನಾಂಕ:11-7-2022, ಅತ್ಕೂರು, ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-08/2022-23/570 ದಿನಾಂಕ:13-7-2022, ಚಿನ್ನಹಣಗಿ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಪೋತಾಪೂರ, ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2021-22/571 ದಿನಾಂಕ:13-7-2022, ಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2021-22/572 ದಿನಾಂಕ:13-7-2022, ಅನ್ವರ, ಗಲಗ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-26/2021-22/573 ದಿನಾಂಕ:13-7-2022, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-09/2022-23/574 ದಿನಾಂಕ:13-7-2022, ಗೊನವಾರ, ಕುಪ್ಪೆಗುಡ್ಡ, ಕೋಠಾ, ಸರ್ಜಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2021-22/655 ದಿನಾಂಕ:27-7-2022 78 ಹೆಗ್ಗಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-25/2022-23/832 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022, ಯದ್ಲಾಪೂರ, ರಂಗಾಪೂರ, ಕಾಡ್ಲೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-26/2022-23/833 ದಿನಾಂಕ:24-08-2022
79 ಅರಳಪ್ಪನಹುಡಾ, ರಘುನಾಥಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-36/2021-22/1112 ದಿನಾಂಕ:14-09-2022, ಮುದವಾಯಗಡ್ಡಿ, ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-01/2022-23/1113 ದಿನಾಂಕ:14-09-2022, ಪರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-03/2022-23/1114 ದಿನಾಂಕ:14-09-2022, ಹೆಂಬೆರಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-20/2021-22/1115 ದಿನಾಂಕ:14-09-2022, ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ, ಹಿರೇಹಣಗಿ, ಪೋತಾಪೂರ, ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-30/2021-22/1212 ದಿನಾಂಕ:12-10-2022, ಗೋನವಾರ, ಕುಪ್ಪಿಗುಡ್ಡ, ಸರ್ಜಾಪೂರ, ಕೋಠಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-28/2020-21/1213 ದಿನಾಂಕ:12-10-2022, 80 ವಡವಟ್ಟಿ, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-35/2020-21/1406 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022, ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ, ಗೊಲ್ಲದಿನ್ನಿ, ನುಗಡೋಣಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-32/2021-22/1407 ದಿನಾಂಕ:02-11-2022, ಗಲಗ್ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-24/2021-22/1408 ದಿನಾಂಕ:21-11-2022