ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೃ.ಮೇ.ಯೋ. ಇಂಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 19(7) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-21/2018-19/114 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 2 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-15/2018-19/115 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019
3 ದೇವರನಿಂಬರಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-17/2018-19/117 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 4 ಸೊನಕನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-24/2018-19/119 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019
5 ಸಂಖ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-18/2018-19/121 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 6 ಕೊಳೂರಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-25/2018-19/122 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019
7 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-20/2018-19/123 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 8 ಜಿಗಜಿವಣಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-13/2018-19/124 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019
9 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-22/2018-19/126 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 10 ಜೀರಂಕಲಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-23/2018-19/127 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019
11 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-16/2018-19/129 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 12 ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-32/2018-19/130 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019
13 ನಂದಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-77/2018-19/234 ದಿನಾಂಕ:27-06-2019 14 ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-67/2018-19/998 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
15 ಝಳಕಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-66/2018-19/1003 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019 16 ನಂದರಗಿ & ಗುಂದವಾನ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-60/2018-19/1005 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
17 ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-64/2018-19/1239 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019 18 ವಸಂತನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-108/2019-20/1286 ದಿನಾಂಕ:13-11-2019
19 ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-228/2019-20/1462 ದಿನಾಂಕ:06-01-2020 20 ಚಡಚಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-16/2019-20/1464 ದಿನಾಂಕ:06-01-2020
21 ಝಳಕಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-66/2018-19/1877 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 22 ವಸಂತನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ವಿನಿವ-81/2019-20/3184 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020, ಗೊರನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ವಿನಿವ-95/2019-20/3185 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020, ತಡವಲಗಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ವಿನಿವ-70/2019-20/3186 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020 & ಆಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ವಿನಿವ-101/2019-20/3187 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020
23 ಹತ್ತಳ್ಳಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-49/2018-19, ಅಂಜುಟಗಿ ಸಂ:ಸಿಆರ್-68/2018-19/738, ಅಹಿಸಂಗ ಸಂ:ಸಿಆರ್-46/2018-19/739, ಹಾವಿನಾಳ ಸಂ:ಸಿಆರ್-47/2018-19/740 & ಸಂಖ ಸಂ:ಸಿಆರ್-48/2018-19/741 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019 24 ನಿಂಬಾಳ ಬಿ.ಕೆ. ಬಬಲಾದ, ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-24/2019-20/68 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020, ರಾಜನಾಳ, ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ, ಕೊಟ್ನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-23/2019-20/69 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020, ನಿಂಬಾಳ ಬಿ.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-22/2019-20/71 ದಿನಾಂಕ:10-07-2020
25 ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಾಂಬಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-99/2019-20/719 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020,ಬುಯ್ಯಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-78/2019-20/720 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, ಸಾಲೋಟಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-237/2019-20/721 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, , ಹಿರೇಬೇವನೂರ, ನೆಹರುನಗರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-77/2019-20/722 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, ಗೋಡಿಹಾಳ, ಬರಡೋಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-80/2019-20/728 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020 26 ಸಾತಪೂರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-223/2019-20/1020 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021, ಬುಯ್ಯಾರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-19/2020-21/1021 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021, ಜಯನಗರ(ಇಂಡಿ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-20/2020-21/1022 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021, ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-225/2019-20/1023 ದಿನಾಂಕ:20-01-2021
27 ವಸಂತನಗರ (ಇಂಡಿ), ಹಂಜಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-81/2019-20/1379 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021 28 ಜಂಬಗಿ ಎ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-38/2018-19/112 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
29 ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-33/2018-19/118 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 30 ನಾಗಠಾಣಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-91/2018-19/1001 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
31 ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-29/2017-18/1446 ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 32 ನಾಗಠಾಣಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-33/2017-18 ದಿನಾಂಕ:01-01-2020
33 ಆಹೇರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-2/2019-20/1463 ದಿನಾಂಕ:06-01-2020 34 ನಾಗಠಾಣ, ಜಂಬಗಿ ಎ, ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-30/2017-18/1711, 38/2018-19/1878, 117/2018-19/1894 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020
35 ಅಲಿಯಾಬಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-9(ಎ)/ಸಿಆರ್-07/2019-20/675 ದಿನಾಂಕ:25-11-2020, ನಾಗಠಾಣ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-91/2018-19/725 ದಿನಾಂಕ;27-11-2020 36 ಮಿಂಚನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಎ/ಸಿಆರ್-23/2020-21/1364 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021
37 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-18/2018-19/120 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 38 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-69/2018-19/235 ದಿನಾಂಕ:27-06-2019
39 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-07/2018-19/236 ದಿನಾಂಕ:27-06-2019 40 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-12/2018-19 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
41 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-11/2018-19/997 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019 42 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-65/2018-19/999 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
43 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-87/2018-19/1002 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019 44 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-42/2018-19/1004 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
45 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-89/2018-19/1112 ದಿನಾಂಕ:08-11-2019 46 ತಿಳಗೂಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-67/2019-20/1465 ದಿನಾಂಕ:06-01-2020
47 ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-89/2019-20/1876 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 48 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-32/2017-18/1980 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-65/2018-19/1981 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-10/2018-19/1982 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-33/2018-19/3181 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020, ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-19/2018/-19/3182 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020 & ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-37/2018-19/3183 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020
49 ರಾಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-97/2019-20/723 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-98/2019-20/724 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, ಚಾಂದಕವಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-22/2020-21/726 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-76/2019-20/727 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020 50 ಕೊಕಟನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-239/2019-20/1162 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021