ಮುಚ್ಚಿ

ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮಾಚನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-97/2019-20/1380 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021, ಹುಲಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-94/2020-21/1381 ದಿನಾಂಕ:22-03-2021 2