ಮುಚ್ಚಿ

ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ 18 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/812 ದಿನಾಂಕ:30-10-2018 2 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಎಂ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-197/2017-18/814 ದಿನಾಂಕ:30-10-2018
3 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/945 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018 4 ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/946 ದಿನಾಂಕ:13-12-2018
5 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-21/2018-19/970 ದಿನಾಂಕ:21-12-2018 6 ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ/ಸಿಆರ್- /2018-19/981 ದಿನಾಂಕ: -12-2018
7 ಗಂಗೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/982 ದಿನಾಂಕ: 24-12-2018 8 ನಂದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ/ಸಿಆರ್- /2018-19/997 ದಿನಾಂಕ: 13-12-2018
9 ತುರಮರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1122 ದಿನಾಂಕ: -01-2019 10 ಮೇದಿನಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1124 ದಿನಾಂಕ:16-01-2019
11 ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1125 ದಿನಾಂಕ:16-01-2019 12 ಬಲಕುಂದಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/61 ದಿನಾಂಕ:06-02-2019
13 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/60 ದಿನಾಂಕ:17-05-2019 14 ಹಡಗಲಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್ ಆರ್ಎ /ಸಿಆರ್- /2018-19/1055 ದಿನಾಂಕ:21-01-2019
15 ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1056 ದಿನಾಂಕ:12-01-2019 16 ಪೋಚಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1057 ದಿನಾಂಕ:21-01-2019
17 ನಿಡಸನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್ ಆರ್ಎ /ಸಿಆರ್- /2018-19/1109 ದಿನಾಂಕ:22-01-2019 18 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ ಸಿಆರ್- /2018-19/1213 ದಿನಾಂಕ:02-03-2019
19 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1214 ದಿನಾಂಕ:02-03-2019 20 ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1252 ದಿನಾಂಕ:16-03-2019
21 ಕೋಡಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/349 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 22 ದಾಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/371 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
23 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/372 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019 24 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/373 ದಿನಾಂಕ:07-06-2019
25 ಮರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/374 ದಿನಾಂಕ: -04-2019 26 ನಿಡಸನೂರ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-59/2017-18/217 ದಿನಾಂಕ:19-07-2019
27 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-60/2017-18/218 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017 28 ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-62/2017-18/219 ದಿನಾಂಕ:19-07-2017
29 ಬಿಂಜವಾಡಗಿ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-63/2017-18/220 ದಿನಾಂಕ:19-07-2019 30 ಕಡಿವಾಲ ಇನಾಂ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-64/2017-18/221 ದಿನಾಂಕ:19-07-2019
31 ತುಂಬ ಸಂ:ಮವ್ಯ/ಪುಪು/ಸಿಆರ್-66/2017-18/223 ದಿನಾಂಕ: -07-2017 32 ಕೆಂಗಲಕಡಪಟ್ಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-197/2017-18/763 ದಿನಾಂಕ:23-08-2019
33 ಗಂಜಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/764 ದಿನಾಂಕ:19-08-2019 34 ಹುಲಗಿನಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/768 ದಿನಾಂಕ:20-08-2019
35 ಅಮರಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/769 ದಿನಾಂಕ:20-08-2019 36 ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್-133/2018-19/816 ದಿನಾಂಕ:01-08-2019
37 ಕಿರಸೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-104/2018-19/820 ದಿನಾಂಕ:14-08-2019 38 ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಎಸ್.ಕೆ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ ಸಿಆರ್- /2018-19/852 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
39 ತುರಮರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/859 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019 40 ಮಾದಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/953 ದಿನಾಂಕ:11-10-2019
41 ಹಾವರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1057 ದಿನಾಂಕ:28-10-2019 42 ಕರಡಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2018-19/1059 ದಿನಾಂಕ:28-10-2019
43 ಅಮರಾವತಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1433 ದಿನಾಂಕ: -12-2019 44 ಹಗೇದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1371 ದಿನಾಂಕ:31-12-2019
45 ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-8/2018-19/1405 ದಿನಾಂಕ:05-12-2019 46 ಧನ್ನೂರ, ದಾಸಬಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2(ಬಿ)/ಸಿಆರ್- /2019-20/3334 ದಿನಾಂಕ: -03-2020 & ಇನಾಂ ಬೂದಿಹಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2(ಬಿ)/ಸಿಆರ್- /2019-20/3336 ದಿನಾಂಕ:02-06-2020
47 ಹಗೇದಾಳ, ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2(ಬಿ)/ಸಿಆರ್- /2019-20/3373 ದಿನಾಂಕ:18-06-2020 48 ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/326 ದಿನಾಂಕ:01-09-2020
49 ಇದ್ದಲಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/RRAP/ಸಿಆರ್- /2020-21/814 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020, ಧನ್ನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/822 ದಿನಾಂಕ:07-12-2020 50 ಘಟ್ಟಿಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಆರ್.ಆರ್.ಇ.ಪಿ/ ಸಿಆರ್- /2020-21/1190 ದಿನಾಂಕ:11-02-2021
51 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1232 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1235 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021, ಕಡಿವಾಲ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1236 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021, ಯಡಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1237 ದಿನಾಂಕ:03-03-2021, ಹಾವರಗಿ (ಕೊಂಗವಾಡ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1279 ದಿನಾಂಕ:04-03-2021 & ತುರಮುರಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1280 ದಿನಾಂಕ:05-03-2021 52 ಮರೋಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1239 ದಿನಾಂಕ:06-03-2021
53 ಬಿಸನಾಳಕೊಪ್ಪ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/182 ದಿನಾಂಕ:30-03-2021 54 ವರಗೋಡದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-104/2019-20/275 ದಿನಾಂಕ:06-02-2021
55 ಜಾಲಕಮಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್-56/2020-21/260 ದಿನಾಂಕ:21-12-2020 56 ಸುರಳಿಕಲ್, ಯರನಾಯ್ಕನಾಳ, ಕಡಿವಾಲ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/501 ದಿನಾಂಕ:05-07-2021, ಘಟ್ಟಿಗನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/499 ದಿನಾಂಕ:23-04-2021
57 ವೀರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/453 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/470 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/472 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021 58 ವಳಕಲದಿನ್ನಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/496 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಸಂಗಮ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/812 ದಿನಾಂಕ: -07-2021, ಹೂವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/814 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021, ಹಿರೇಬಾದವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/815 ದಿನಾಂಕ:30-07-2021
59 ಬಿಂಜವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/964 ದಿನಾಂಕ:21-08-2021 60 ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1078 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021, ಹುನಗುಂದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1079 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021, ಹಗೇದಾಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1081 ದಿನಾಂಕ:09-09-2021
61 ರಾಮವಾಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-2ಬಿ/ಸಿಆರ್- /2020-21/1124 ದಿನಾಂಕ:17-09-2021 62