ಮುಚ್ಚಿ

ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಅಡಿಹಾಳಕಮದತ್ತ LAQ/SR_10/2014_15 Dt: 19/07/2014 2 ಹುನಗುಂದ LAQ/SR_241/2014_15 Dt: 08/07/2014
3 ಕಮದತ್ತ LAQ/SR_13/2011_12 Dt: 15/10/2014 4 ಚಿಂತಕಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_242/2014_15 Dt: 08/07/2014
5 ತುರಮರಿ LAQ/SR_244/2014_15 Dt: 14/10/2014 6 ಹಾವರಗಿ LAQ/SR_199/2012_13 Dt: 07/01/2013
7 ಬೆಳಗಲ್ LAQ/SR_167/2013_14 Dt: 17/02/2014 8 ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ LAQ/SR_273/20134_15 Dt: 08/05/2015
9 ಗಂಗೂರ LAQ/SR_166/2013_14 Dt: 10 ಕೇಸರಬಾವಿ LAQ/SR_03/2015_15 Dt:24/07/2015
11 ಬಸರಕಟ್ಟಿ LAQ/SR_04/2015_16 Dt:13/08/2015 12 ಕಡಿವಾಳ,ಇನಾಂ LAQ/SR_05/2015_16 Dt:10/09/2015
13 ಮರೋಳ LAQ/SR_06/2015_16 Dt:10/09/2015 14 ಬಲಕುಂದಿ LAQ/SR_16/2015_16 Dt:05/12/2015
15 ಬೇಕಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_13/2015_16 Dt:05/12/2015 16 ಬಿಂಜರವಾಡಗಿ LAQ/SR_10/2015_16 Dt:11/12/2015
17 ಹೆರೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt:05/12/2015 18 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_07/2015_16 Dt:11/12/2015
19 ಅಮರಾವತಿ LAQ/SR_12/2015_16 Dt:31/12/2015 20 ಚಿನ್ನಾಪೂರ LAQ/SR_14/2015_16 Dt:16/01/2016
21 ಹುನಗುಂದ LAQ/SR_18/2015_16 Dt:31/12/2015 22 ತಿಮ್ಮಾಪೂರ LAQ/SR_17/2015_16 Dt:31/12/2015
23 ಅಮರಾವತಿ LAQ/SR_38/2015_16 Dt:23/04/2016 24 ಬಿಂಜರವಾಡಗಿ LAQ/SR_24/2015_16 Dt:23/04/2016
25 ಚಟ್ನಿಹಾಳ LAQ/SR_37/2015_16 Dt:23/04/2016 26 ಚಿಕ್ಕಬಾದವಾಡಗಿ LAQ/SR_41/2015_16 Dt:23/04/2016
27 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ LAQ/SR_22/2015_16 Dt:23/04/2016 28 ಹಗೆದಾಳ LAQ/SR_15/2015_16 Dt:23/03/2016
29 ಕಡಿವಾಳ_ಇನಾಂ LAQ/SR_23/2015_16 Dt:23/04/2016 30 ಕೇಸರಭಾವಿ LAQ/SR_42/2015_16 Dt:23/04/2016
31 ನಿಡಸನೂರ LAQ/SR_37/2015_16 Dt:23/04/2016 32 ರಾಮವಾಡಗಿ LAQ/SR_39/2015_16 Dt:23/04/2016
33 ತುಂಬಾ LAQ/SR_40/2015_16 Dt:23/04/2016 34 ಹೆರೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt:04/05/2016
35 ಜಲಕಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_44/2015_16 Dt:04/05/2016 36 ಕಮಲದಿನ್ನಿ LAQ/SR_21/2015_16 Dt:28/06/2016
37 ಹಾವರಗಿ LAQ/SR_20/2015_16 Dt:28/05/2016 38 ಕೌಜಗನೂರ LAQ/SR_19/2015_16 Dt:28/05/2016
39 ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿ LAQ/SR_43/2015_16 Dt:08/11/2016 40 ಹುನಗುಂದ LAQ/SR_5/2015_16 Dt:08/11/2016
41 ಕಟಗೂರ LAQ/SR_12/2016_17 Dt:21/10/2016 42 ಕೇಸರಪೆಂಟಿ LAQ/SR_15/2015_16 Dt:28/11/2016
43 ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಮ್ LAQ/SR_01/2016_17 Dt:28/11/2016 44 ಒಡೆಯರಗೊನಾಳ LAQ/SR_14/2015_16 Dt:28/11/2016
45 ಹೆರೂರ LAQ/SR_11/2015_16 Dt:04/05/2016