ಮುಚ್ಚಿ

ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
01 ಗುಡ್ಡದಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(7)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/357 ದಿನಾಂಕ:24-09-2020 02