ಮುಚ್ಚಿ

ಹಳೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 1894 & ಹೊಸ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹೊಸ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ) 2 ಆರ್.ಟಿ.ಟಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ)
3 ಹಳೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 1894 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ) 4 ಹೊಸ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರವಸತಿ ಹಾಗೂ ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು 2015 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ)
5 ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳು–2015’ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ_ಕನ್ನಡ ದಿನಾಂಕ:28-03-2022 6 ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳು–2015’ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ_ಇಂಗ್ಲೀಷ ದಿನಾಂಕ:28-03-2022