ಮುಚ್ಚಿ

ಸುರಪುರ(ಶೋರಾಪೂರ) ತಾಲ್ಲೂಕ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ರಾಜನಕೊಳ್ಳೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-3/2018-19/1002 ದಿನಾಂಕ:13-01-2021 2