ಮುಚ್ಚಿ

ಸುರಪುರ(ಶೋರಾಪೂರ) ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಹಗರಟಗಿ LAQ_SR_16/2017-18/582 ದಿನಾಂಕ:20-11-2018/14-12-2018