ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 11(1)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_17/2014_15 Dt: 21/02/2015 2 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ LAQ/SR_25/2015_16 Dt:
3 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ LAQ/SR_16/2015_16 Dt: 09/07/2015 4 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_19/2016_17 Dt: 09/07/2015
5 ಕೊಕಟನೂರ LAQ/SR_20/2015_16 Dt: 09/07/2015 6 ಮಣ್ಣೂರು LAQ/SR_15/2015_16 Dt: 09/07/2015
7 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ LAQ/SR_35/2015_16 Dt: 20/07/2015 8 ಮುಲಸವಲಗಿ LAQ/SR_36/2015_16 Dt: 20/07/2015
9 ನೀವಲಖೇಡ, ಇಂಗಳಗಿ LAQ/SR_27/2015_16 Dt: 20/07/2015 10 ಹಂಜಗಿ LAQ/SR_49/2015_16 Dt: 24/09/2015
11 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_31/2015_16 Dt: 21/07/2015 12 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ LAQ/SR_26/2015_16 Dt: 24/08/2015
13 ಕೊಟಕನೂರ LAQ/SR_28/2015_16 Dt: 21/08/2015 14 ಕೊಟಕನೂರ,ಪುರದಾಳ,ಕೊರವಾಳ LAQ/SR_43/2015_16 Dt: 24/08/2015
15 ಮುಲಸವಲಗಿ LAQ/SR_52/2015_16 Dt: 01/10/2015 16 ಮದರಿ, ಆಸಂಗಿಹಾಳ LAQ/SR_37/2015_16 Dt: 05/07/2014
17 ಮಣ್ಣೂರು LAQ/SR_46/2015_16 Dt: 05/09/2014 18 ಕೊರವಾರ,ವರ್ಕನಹಳ್ಳಿ,ಹಂದಿಗನೂರ,ಶಾಕಾಪೂರLAQ/SR_58/2015_16 Dt: 13/10/2014
19 ಗಣಿಹಾರ LAQ/SR_90/2015_16 Dt: 24/11/2015 20 ಇಂಗಳಗಿ ನಿವಳಖೇಡ LAQ/SR_57/2015_16 Dt: 24/11/2015
21 ಗೊರನಾಳLAQ/SR_13/2014_15 Dt: 16/12/2015 22 ಕರವಿನಾಳ LAQ/SR_11/2014_15 Dt:
23 ಡವಳಾರ LAQ/SR_33/2016_17 Dt:10/06/2016 24 ಗುಂಡಗಿ LAQ/SR_27/2016_17 Dt:10/06/2016
25 ಹಡಗಿನಾಳ LAQ/SR_30/2016_17 Dt:10/06/2016 26 ಹಂಚಾಳಿLAQ/SR_26/2016_17 Dt:10/06/2016
27 ಇಂಗಳಗಿ LAQ/SR_21/2016_17 Dt:10/06/2016 28 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_19/2016_17 Dt:10/06/2016
29 ಜಾಲವಾಡ LAQ/SR_24/2016_17 Dt:7/06/2016 30 ಕೊಂಡಗೂಳಿ LAQ/SR_25/2016_17 Dt:10/06/2016
31 ಕೊರವಾರ LAQ/SR_18/2016_17 Dt:10/06/2016 32 ಮಣ್ಣೂರ LAQ/SR_31/2016_17 Dt:
33 ಶಾಖಾಪೂರ ಗುಬ್ಬೆವಾಡ LAQ/SR_32/2016_17 Dt:10/06/2016 34 ತಿಳಿಗೋಳ LAQ/SR_04/2016_17 Dt:10/06/2016
35 ವರಕನಳ್ಳಿ LAQ/SR_20/2016_17 Dt: 10/06/2016 36 ಯಂಕಂಚಿ LAQ/SR_09/2016_17 Dt:10/06/2016
37 ಕೆರೂಟಗಿ LAQ/SR_12/2016_17 Dt:21/12/2016 38 ಕೊರವಾರ LAQ/SR_22/2016_17 Dt:21/12/2016
39 ಸಿಂದಗಿ LAQ/SR_42/2016_17 Dt:21/12/2016