ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(1),(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕೊಕಟನೂರ LAQ/SR_20/2015_16 Dt:14/07/2016 2 ಕೊರವಾರ ಇತರೆ LAQ/SR_58/2015_16 Dt:25/10/2016
3 ದೇವೂರ ಸಂ:LAQ/SR/03/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018 4 ತಿಳಗೊಳ ಸಂ:LAQ/SR/04/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018
5 ಡಂಬಳ ಸಂ:LAQ/SR/07/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18-08-2018 6 ಕೆರೂಟಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/12/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018
7 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:LAQ/SR/19/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018 8 ವರ್ಕಾನಳ್ಳಿ ಸಂ:LAQ/SR/20/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018
9 ಬಿ ಬಿ ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/21/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018 10 ಕೋರವಾರ ಸಂ:LAQ/SR/22/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18-08-2018
11 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:LAQ/SR/24/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018 12 ಹಂಚಲಿ ಸಂ:LAQ/SR/26/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18-06-2018
13 ಗುಂದಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/27/2016-17 ದಿನಾಂಕ:11-04-2018 14 ಮಣೂರ ಸಂ:LAQ/SR/31/2016-17 ದಿನಾಂಕ:23-08-2018
15 ಶಾಖಾಪೂರ, ಗುಬ್ಬೆವಾಡ & ಬಸ್ತಿಹಾಳ ಸಂ:LAQ/SR/32/2016-17 ದಿನಾಂಕ:05-03-2018 16 ಡವಳಾರ ಸಂ:LAQ/SR/33/2016-17 ದಿನಾಂಕ:18-08-2018
17 ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/35/2017-18 (LAQ/SR/57/2015-16) ದಿನಾಂಕ:07-07-2018 18 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/36/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018
19 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:LAQ/SR/38/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018 20 ಬಿ.ಬಿ.ಇಂಗಳಗಿ ಸಂ:LAQ/SR/52/2016-17 ದಿನಾಂಕ:14-02-2019
21 ತಿಳಗೂಳ ಸಂ:LAQ/SR/53/2016-17 ದಿನಾಂಕ:07-07-2018