ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 31 ರಡಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ LAQ_SR_16/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-07/2018-19 ದಿನಾಂಕ 18-082018 2 ಮದರಿ, ಆಸಂಗಿಹಾಳ LAQ_SR_37/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-08/2018-19 ದಿನಾಂಕ 27-10-2018
3 ಮಣೂರ LAQ_SR_15/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2/ಸಿಆರ್-20/2018-19/489 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018 4 ಮಣೂರ LAQ_SR_46/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-25/2018-19/491 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018
5 ಇಂಗಳಗಿ LAQ_SR_57/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-16/2018-19/493 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 6 ಕೊಕಟನೂರ LAQ_SR_28/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-24/2018-19/496 ದಿನಾಂಕ 24-11-2018
7 ಜಾಲವಾದ LAQ_SR_31/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್- /2018-19/499 ದಿನಾಂಕ:24-11-2018 8 ಕೊಕಟನೂರ, ಪುರದಾಳ, ಕೋರವಾರ LAQ_SR_43/2015-16 ವಿಜಿಬಾ:ಭೂಸ್ವಾ-2:ಸಿಆರ್-31/2018-19/525 ದಿನಾಂಕ:03-12-2018
9 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-87/2017-18/736 ದಿನಾಂಕ: 01-08-2019 10