ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 25

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-69/2018-19/1366 ದಿನಾಂಕ:23-03-2021 2