ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 16(2)

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕೊಟಕನೂರ 2  
3 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ LAQ_SR_29/2017-18/1459 ದಿನಾಂಕ:03-10-2018 4 ಜಾಲವಾದ LAQ_SR_36/2017-18/1460 ದಿನಾಂಕ:03-10-2018
5 ಮದರಿ 6  
7 ನಿವಾಳಖೇಡ 8 ಆಸಂಗಿಹಾಳ
9   10 ಗಣಿಹಾಳ
11 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ 12 ಇಂಗಳಗಿ
13 ಜಾಲವಾಡ 14 ಜಾಲವಾಡ
15 ಕಕ್ಕಳಮೇಲಿ 16 ಕೊಟಕನೂರ
17 ಕೊರವಾರ ಕೊಟಕನೂರ 18  
19 ಮಣ್ಣೂರು 20 ಮಣ್ಣೂರು
21 ಮುಳಸಾವಲಗಿ 22 ಮುಳಸಾವಲಗಿ
23   24 ಶಾಖಾಪುರ
25 ದಂಬಾಲ & ದವಲಾರ 26 ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ
27 ಗುಂದಗಿ 28 ಇಂಗಲಗಿ & ನಿವಾಲಖೇಡ
29 ಯಂಕಂಚಿ 30 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1259 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019
31 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1261 ದಿನಾಂಕ:24-12-2019 32 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1290 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019
33 ತಿಳಗೂಳ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1293 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019 34 ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1295 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019
35 ಚಿಕ್ಕರೂಗಿ & ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಸಿಆರ್- /2019-20/1320 ದಿನಾಂಕ:27-12-2019 36 ಚಾಂದಕವಟೆ ಸಂ:ಪುಅಆ/ಆರ್.ಆರ್.ಎ.ಪಿ/ಚಾಂದಕವಟೆ/ಸಿಆರ್- /2020-21/611 ದಿನಾಂಕ:07-09-2020