ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಬ್ಯಾಲಿಹಾಳ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-18/2018-19/120 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 2 ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-69/2018-19/235 ದಿನಾಂಕ:27-06-2019
3 ಕಲಕೇರಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-07/2018-19/236 ದಿನಾಂಕ:27-06-2019 4 ಪಡಗಾನೂರ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-12/2018-19 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
5 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-11/2018-19/997 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019 6 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-65/2018-19/999 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
7 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-87/2018-19/1002 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019 8 ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-42/2018-19/1004 ದಿನಾಂಕ:22-10-2019
9 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಸಂ:ಆಯುಕ್ತರು/ಭೂಸ್ವಾ-IV/ಸಿಆರ್-89/2018-19/1112 ದಿನಾಂಕ:08-11-2019 10 ತಿಳಗೂಳ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-67/2019-20/1465 ದಿನಾಂಕ:06-01-2020
11 ಯಂಕಂಚಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-89/2019-20/1876 ದಿನಾಂಕ:20-02-2020 12 ಜಲಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-32/2017-18/1980 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-65/2018-19/1981 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-10/2018-19/1982 ದಿನಾಂಕ:02-03-2020, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-33/2018-19/3181 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020, ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-19/2018/-19/3182 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020 & ಮಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-37/2018-19/3183 ದಿನಾಂಕ:23-03-2020
13 ರಾಂಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-97/2019-20/723 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, ಜಾಲವಾದ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-98/2019-20/724 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, ಚಾಂದಕವಟಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ಸಿಆರ್-22/2020-21/726 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020, ಮಣ್ಣೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-4/ಸಿಆರ್-76/2019-20/727 ದಿನಾಂಕ:27-11-2020 14 ಕೊಕಟನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-7/ವಿನಿವ-239/2019-20/1162 ದಿನಾಂಕ:20-02-2021