ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿರವಾರ & ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 18

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ಕವಿತಾಳ, ಪರಸಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-3/ಸಿಆರ್-29/2019-20/370 ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 2