ಮುಚ್ಚಿ

ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ 19(7)

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
1 ತುಮಕೂರ, ರೊಟ್ನಡಗಿ, ಇಟಗಾ(ಎಸ್), ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-05/2018-19/54 ದಿನಾಂಕ:27-05-2019 2 ರಾಜಾಪೂರ ಕೆ, ಹೋತಪೇಟ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್84/2017-18 ದಿನಾಂಕ:02-06-2018
3 ಶಾರದಹಳ್ಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-02/2018-19/210 ದಿನಾಂಕ:21-06-2019 4 ಶಿವನೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-150/2019-20/903 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
5 ರೋಟನಡಗಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-148/2019-20/904 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019 6 ಬೆಂಡೆಂಬಳಿ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-149/2019-20/906 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
7 ತುಮಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-153/2019-20/908 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019 8 ವಡಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-151/2019-20/909 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019
9 ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-152/2019-20/910 ದಿನಾಂಕ:16-10-2019 10 ಅರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/793 ದಿನಾಂಕ:11-12-2020
11 ತುಮಕೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-83/2019-20/85 ದಿನಾಂಕ:12-04-2021 12 ಕದರಾಪೂರ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-82/2019-20/314 ದಿನಾಂಕ:14-06-2021, ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ವಿನಿವ-85/2020-21/320 ದಿನಾಂಕ:11-06-2021
13 ಗುಂಡಾಪೂರ, ನಗನೂರ, ಖಾನಾಪೂರ(ಎಸ್.ಕೆ) ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-66/2020-21/644 ದಿನಾಂಕ:20-07-2021 14 ಆರಣಗೇರಾ ಸಂ:ಕಂಇ/ಭೂಸ್ವಾ-5(2)/ಸಿಆರ್-35/2020-21/929 ದಿನಾಂಕ:25-08-2021